Concurso para o deseño do cartel das Festas de Ourense 2017

Concurso para o deseño do cartel das Festas de Ourense 2017

A Concellería de Cultura do Excmo. Concello de Ourense, convoca un concurso para a confección do cartel anunciador das Festas de Ourense 2017. As bases foron aprobadas na Xunta de Goberno Local do pasado xoves día 27 de abril.

Fin do prazo: sábado 20 de maio.

BASES DO CONCURSO PARA O DESEÑO DO CARTEL DAS FESTAS DE OURENSE 2017

A Concellería de Cultura do Excmo. Concello de Ourense, convoca un concurso para a confección do cartel anunciador das Festas de Ourense, de acordo coas seguintes bases:

1. TEMÁTICA: Os carteis serán representativos e estarán relacionados coas Festas da cidade de Ourense.

2. PARTICIPANTES: Poderá concursar toda persoa física ou xurídica.

3. RECEPCIÓN DAS OBRAS: Os traballos serán entregados no Rexistro Xeral do Concello nun sobre, onde figurará “Concurso carteis Festas 2017” e debaixo un pseudónimo ou lema; dentro deste, nun sobre pechado, no que figurará por fóra o mesmo pseudónimo ou lema, os datos de identificación, enderezo e teléfono. Só se abrirá o sobre da obra que resulte premiada. O prazo límite para todos os efectos de presentación, será de 20 días naturais que comezarán a contar desde a publicación na páxina web do Concello ( www.ourense.gal), e nun xornal de máxima difusión provincial.

4. DEVOLUCIÓNS DAS OBRAS: Os traballos presentados quedarán en poder do Excmo. Concello de Ourense. O deseño gañador será empregado como imaxe das Festas de Ourense. Os restantes poderán pasar a recollelos nun prazo de 30 días seguintes á finalización do concurso, xuntando a folla que reciben en rexistro.

5. FORMATO: Os carteis deberán de incluír obrigatoriamente o seguinte texto: “Festas de Ourense 2017” A obra deberá ser orixinal e inédita, non debendo ter sido premiadas anteriormente nin atoparse pendentes da resolución do xurado noutros concursos.

A obra será presentada en dous tipos de soporte:

  • Gravados en alta resolución nun CD (lexible en PC), en formato editable: Adobe Photoshop, Illustrator o Freehand.
  • Impresos e pegados sobre cartón pluma debidamente protexido de tamaño 50×70 cm. adoptando forma vertical.

Ademais, terán un espazo libre igual ou superior a 5 centímetros de alto no seu borde inferior para que, con carácter anterior á impresión, a Concellería de Cultura poida incorporar os logotipos e lendas que considere oportunos. Se a execución técnica dos carteis requirise algunha modificación para a súa mellor impresión, a Concellería de Cultura poderá impor esta variación logo da consulta co/ a autor/ a. Valorarase positivamente a creatividade neste sentido e o encaixe do anagrama municipal. O cartel elixido será utilizado tamén como imaxe gráfica integrante dos anuncios na prensa escrita, carteis, mobiliario urbano publicitario, e outros elementos divulgativos que editará o Concello para promocionar o programa de actividades desta festa. As adaptacións serán as que indique o Gabinete de Comunicación para que os resultados acaden a mellor eficiencia en cadaun dos soportes.

6. PREMIO: O premio do concurso será de 1.000 € (mil euros) para o traballo gañador, que poderá ser declarado deserto se o xurado así o considerase oportuno. É imprescindible facilitar a ficha de terceiros no prazo dos 10 días hábiles seguintes á notificación do premio. De non ser así, entenderase que o/ a agraciado/ a renuncia ao premio. O/ a autor/a do cartel gañador do concurso terá a posibilidade de realizar as adaptacións aos diferentes formatos, sempre e cando acredite experiencia na realización de traballos similares, e oferte ao Concello a súa execución a un prezo de mercado igual ou menor ao que oferten empresas do sector, e acredite a alta nunha actividade empresarial ou profesional relacionada co obxecto desta prestación. De non ser así, o Concello poderá encargar estas adaptacións a unha empresa especializada.

7. PROPIEDADE DAS OBRAS: Os carteis premiados deberán presentarse en formato electrónico para a súa mellor reprodución e adaptación, e pasarán a ser propiedade municipal con todos os dereitos de libre reprodución e difusión.

8. XURADO: O xurado seleccionará 5 (cinco) dos carteis presentados. A decisión do xurado será inapelable. Estará formado polas seguintes persoas:

  • Concelleira de Cultura (ou a persoa en quen delegue) que presidirá o xurado.
  • Dous/ dúas funcionarios (as) da Concellería de Cultura, dos que un/ unha actuará de secretario/ a.
  • A directora de áreas expositivas do Concello de Ourense.
  • Dous/ dúas representantes do campo do deseño, a comunicación ou as artes.
  • Un/ unha técnico do Gabinete de Prensa do Concello de Ourense.

O xurado valorará o conxunto de debuxos presentados tendo en conta a adecuación á temática, a orixinalidade e a calidade artística. De entre os traballos recibidos, seleccionará 5 (cinco) para que poidan ser elixidos mediante votación aberta á cidadanía.

9. DECISIÓN DO XURADO: Os cinco carteis seleccionados faranse públicos por comunicado oficial de prensa aos medios de comunicación e na páxina web do Concello www.ourense.gal e da Concellería de Cultura www.ourensecultura.com. A partir dese momento, ofrecerase información do sistema que se deberá seguir para votar ao cartel gañador de entre os seleccionados.

10. DECISIÓN POPULAR: Este voto, reflectirá o resultado definitivo do proceso electivo. Será aberto a participación cidadá, que mediante un sistema telemático poderá elixir o cartel gañador de entre os cinco seleccionados con anterioridade polo xurado.

A consulta dos carteis seleccionados será posible a través da plataforma telemática que se cree para tal efecto, e tamén mediante a instalación de reproducións destes nun espazo de concorrencia da cidade.O prazo de votación permanecerá aberto durante 5 días.

11. ACEPTACIÓN DAS BASES: As persoas participantes, polo feito de concursar, aceptan todos os puntos contidos nestas bases e as decisións do xurado sen dereito a reclamación. As persoas participantes autorizan o tratamento de datos persoais e a súa inclusión nun ficheiroxestionado polo Concello de Ourense coa finalidade de estatística. A persoa interesada poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición recoñecidos na Lei Orgánica 15/1999 mediante correo electrónico cultura@ourense.es ou por correo ordinario á Concellería de Cultura (rúa da Canle 2– 32005 Ourense).

The following two tabs change content below.
"Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa."
Etiquetado , , , , ,